Uopšteno o tračnim testerama

Tajna uspješnog rezanja drveta tračnim testerama leži u međuzavisnosti sljedećih faktora: čovjek, mašina, testera i novac

Troškovi testere i njeno održavanje, iznose kod prosječnih strugara koje režu meko drvo oko 1% ukupnih troškova. Kupovina testere iznosi tek 0,1 % ukupnih troškova. Zato novac utrošen za kvalitetnu testeru ima direktan uticaj na troškove drvne sirovine, iskorištenost, proizvodne troškove, brzinu pomaka i zastoj.

Najbolja mera tvrdoće i čvrstoće mora biti izabrana za testere koje su namjenjene tlačenju ili razmetanju zuba.

Oblik zuba ima presudan uticaj na rezultat rezanja.

Kod odabira testere, tj. širine trake, obratiti pažnju na svoj prečnik točka, jer debljina testere ne treba da bude veća od 1/1000 dio prečnika točka.
Obavezno otpustiti testeru na mašini na kraju radnog dana, posebno pri hladnom vremenu.

Mogući uzroci napuklina na testeri:
Vibracija kod mašine
Ekscentrični točkovi
Istrošena površina točka
Premala/Prevelika zategnutost testere
Asimetrična naprezanja testere
Piljevina/strugotina između točkova i testere
Istrošeni nosači
Previsoka brzina rezanja
Testera nije u pravilnoj poziciji, linija osnove zubaca nalazi se izvan točkova za više od 5 mm.

Najnovije objave